Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

Stiftelsen Svensk Torvforskning

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.

TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse som bildades 1983 av representanter för torvnäringen.

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peat Society.

  
Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Påverkad torvmark avger mest växthusgaser – Ökad torv-användning en lösning

   

Företaget / Namn
Telefon*
 

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

 

Boka IPS möte den 28 - 31 maj 2017 i Skottland

2016-11-28

IPS (International Peatlands Society) kommer anordna ett IPS Convention i Aberdeen i Skottland. Mer information kommer inom kort. Det går redan nu att lämna förslag på ämnen samt föredrag under workshopsen genom att kontakta Jack Rieley

Stort intresse för Naturvårdsverkets rapport
- 130 remissvar

2016-11-18

Miljö- och energidepartementet har totalt registrerat 130 remissvar på Naturvårdsverkets rapport. 100 av dessa är instanser som inbjudits att inkomma med ett yttrande på rapporten.

Nytt nummer av Petlands International

2016-11-18

IPS globala medlemstidning, Peatlands International nr 2/2016  finns nu att att ladda ner.

Hämta den direkt som PDF här >>

Nyhet: klimatsmarttorv.se

2016-10-24

Neova, Sveriges största torvföretag, har lanserat en ny hemsida med information om torv och vad Naturvårdsverkets rapport innebär, om de förslag som den innehåller, blir genomförda.

Seminarium om växthusgaser och torvtäkter i Uppsala

2016-10-20

Den 26 oktober kl 14 arrangerar SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, ett seminarium som är öppet för alla intresserade.

Ny forskningsrapport om restaurering

2016-09-26

Effekter vid restaurering av avslutade torvtäkter genom återvätning; undersökningar vid Porla, Toftmossen och Västkärr beskrivs i en rapport skriven av: Lars Lundin, Elve Lode, Torbjörn Nilsson, Monika Strömgren, Sabine Jordan och Sergei Koslov. Rapporten finns att läsa här: (länk till sidan med rapporter.

Remissvar på förslag om utsläpp och upptag av växthusgaser

2016-09-23

Branschföreningen Svensk Torv och Stiftelsen Svensk Torvforskning (TorvForsk) har lämnat detta remissvar på Europeiska Unionens förslag (COM 2016) 479 om utsläpp och upptag av växthusgaser enligt remiss från miljö- och energidepartementet M2015/03034/KL.

Remissvar till Europaparlamentet

2016-09-23

Branschföreningen Svensk Torv har lämnat remissvar på Europaparlamentets och rådets förordning COM (2016) 482 samt ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013.

Ny rapport om skogsbruk på torvmark från Skogsstyrelsen

2016-09-12

Skogsbruk på torvmark har ökat de senaste åren. Att bedriva skogsbruk på torvmark är på flera sätt svårare än på fastmark. Därför har Skogsstyrelsen sammanställt den kunskap som finns om ämnet i en ny rapport.

Nu finns klimatrapporten på engelska

2016-06-10

Forskningsrapporten ” Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar” är utgiven, januari 2015, av Svensk Torvforskning och TorvForsk. Nu finns rapporten på engelska.

Rapport om metoder för jordförbättringsmedel

2016-02-25

Branschrekommendationer för organiska föroreningar i jordförbättringsmedel och odlingssubstrat är en rapport som redovisar de olika metoder som används för att bedöma föroreningshalter i jordar i Sverige samt även det arbete som pågår inom EU med att ta fram kriterier för ekomärkning av jordförbättringsmedel och odlingssubstrat.

Stipendium för unga forskare

2016-02-24

International Peat Society, IPS, utlyser bidrag till forskning studenter och unga yrkesverksamma inom torvnäringen

Kansliet flyttar söderut

2016-02-01

Den 4 februari går flyttlasset från Holländargatan till Globen söder om Stockholm. Kansliet för

Stiftelsen Svensk Torvforskning flyttar då in i samma lokaler som Branschföreningen Svenk Torvs medlemsföretag Neova. Ny post och besöksadress är Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov.

Film om torv

2015-12-10

Det finns mer torv än skog i Sverige. Men få vet något om vår mesta råvara. Det vill vi ändra på.

Torven är klimatsmart och om det och mycket annat handlar denna film om.

En samlad torvprövning - ge synpunkter

2015-12-01

Miljö- och energidepartementet har utrett frågan om torvlagen ska vara kvar i dess nuvarande form eller ingå i Miljöbalken. Här kan du läsa Promemorian och få tips på hur man gör för att ge sina synpunkter på förslaget som ska skickas till departementet senast den 15 februari 2017.

Torven minskar behovet av fossila bränslen

2015-10-30

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, har sammanställt en informationsfolder om Sveriges naturresurser där torv ingår. Foldern finns att ladda ned här och SGU konstaterar bland annat att "Energitorvproduktionen i Sverige håller nere import och användning av olja och kol.” och framhåller att denna inhemska naturresurs även är betydelsefull för att skapa arbeten, främst i glesbygden.

Höstmöte i Östersund

2015-10-13

Den 10 till 11 november inbjuds alla medlemmar i Branschföreningen Svensk Torv och TorvForsk till ett två dagars Höstmöte med årsmöte i Östersund. Information om hur du anmäler dig och programmet finns på Inloggningssidan under fliken Medlemmar. Det går också bra att mejla till info@svensktorv.se

Välkommen med din anmälan!

Forskningsrapport om hur torvtäkter kan väljas ut

2015-10-04

"Förvaltning av torvtäckt skogsmark med avseende på klimat och naturvärden" heter en forskningsrapport som gjorts på uppdrag av Energimyndigheten och bekostats av TorvForsk. Den föreslår bland annat en metod för att utse de bästa torvtäkterna med hänsyn både till naturvärden och klimat. Metoden kan enkelt tillämpas på samtliga torvtäkter.

Många seminarier för torvbranschen

2015-09-11

I höst arrangeras flera viktiga seminarier som är öppna för alla och som Branschföreningen Svensk Torv vill tipsa om och uppmana sina medlemsföretag att delta i.

En raritet om torvmossar

2015-09-07

" Våra torfmossar, deras sammansättning och utvecklingshistoria" heter en vetenskaplig bok från 1904 skriven av Rutger Sernanader, docent i botanik. Denna lilla bok är tidlös och beskrivningen av torven är ännu både intressant och relevant, enligt Mats Olsson, professor emeritus vid SLU, som omvandlat det unika exemplar som fanns i en bokhylla på Svensk Torvs kansli till pdf så att den nu lätt kan läsas digitalt eller skrivas ut.

Minskning av energitorv

2015-08-28

SGU, Sveriges Geologiska Institut, sammanställer årligen en rapport om energitorv och koncessioner för att producera energitorv. Produktionen av energitorv 2014 minskade med ca 7 procent och även det totala energiinnehållet minskade under förra året. Antalet torvmarker mefrån 98 till 86 stycken vilket motsvarar en minskning i koncessionslagd areal med ca 15 procent.

Torvkonferens den 25 -26 augusti i Uppsala

2015-07-13

TorvForsk anordnar ett seminarium om torv, i samarbete med SLU och SGU och Branschföreningen Svensk Torv, som vi hoppas locka lika många deltagare som förra årets vattenkonferens vid samma tid och plats.

Seminariet vänder sig i första hand till miljömålssamordnare, täkthandläggare, anställda vid myndigheter, medlemsföretag och övriga torvintresserade.

Vetenskaplig ”lathund” inför ansökan om ny torvtäkt

2015-06-17

TorvForsk har i samarbete med Energimyndigheten tagit fram ett kontrollprogram för vattenmiljön och utvecklat en ”lathund” som kan användas av Branschföreningen Svensk Torv och dess medlemsföretag i samband med tillstånd och tillsyn.

Ny forskningsrapport om suspenderat material från torvtäkt

2015-06-17

Energimyndigheten i samarbete med TorvForsk och Svensk Torv har i en rapport utvärderat halterna suspenderat material i avrinningen från torvtäkter och ställt dessa värden i relation till till uppmätta halter vid andra platser.

Två dagar om och på torvmossar

2015-05-25

Bevara alkärren, särskilt vid vattendrag, och lyft efterbehandlingen i torvtäktsansökningarna.

Det var några av tipsen som förmedlades på Branschföreningens Svensk Torvs årsmöte som ägde rum i Uppsala och lockade ett 20 – tal medlemmar.

Påverkad torvmark avger mest växthusgaser

– Ökad torvanvändning en lösning

2015-04-21

I Sverige finns 2,6 miljoner hektar torvmark som påverkats för att möjliggöra jord- och skogsbruk. Dessa marker avger mer växthusgaser än vad all inrikes trafik i Sverige gör. Detta fastslås i TorvForsk nya forskningsrapport.

Nästa steg är en praktisk modell

2015-03-11

För att få in synpunkter på hur en praktisk handledning ska kunna utformas, som kan komplettera rapporten om förvaltning av torvtäckt skogsmark anordnas ett seminarium den 24 mars. Samtidigt kommer rapporten att presenteras av författarna.

Rapport med vägledning till bästa torvmarken

2015-03-05

Hur kan man avgöra vilka värden i landskapet som har störst potential att utvecklas och vilken konsekvens olika brukningsalternativ får? Den frågan besvaras i ett projekt som Energimyndigheten och TorvForsk finansierat.

Seminarium om torvmarker och markanvändning

2015-01-20

Välkommen till ett seminarium om torvmarker och markanvändning på KSLA i Stockholm den 24 mars 2015. Ladda ner inbjudan som pdf.

Rapporter från TorvForsk

De senaste rapporterna är:

Biologisk mångfald på myrar och dikad torvmark – underlag för ett miljömässigt torvbruk.

Henrik von Stedingk, Centrum för biologisk mångfald

Bakteriell tillväxt i halm i jämförelse med halm och spån.

Magnus Thelander, Enheten för miljö- och fodersäkerhet, Statens verterinärmedicinska anstalt

Småskalig användning av torv – effekter av torvinblandning i träpellets på förbränningsreultaten i pelletsbrännare.

Henry Hedman, Energitekniskt Centrum i Piteå,

Ida-Linn Nyström, Marcus Öhman Avd för Energiteknik , Luleå Tekniska Universitet

Dan Boström, Christoffer Boman, Energiteknik och Termisk ProcesskemiUmeå Universitet

Robert Samuelsson, Biomassateknologi och Kemi, Sveriges lantbruksuniversitet

 

Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation