Start Om TorvForsk Fakta Nyhetsarkiv Projekt Rapporter & dokument Stipendium Kontakt

 

 

IPS-new-logo-full-colour.jpg

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

 

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker.

Svensk-torv-RGB.jpg

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Skriftligt samråd om sektorsstrategier för energieffektivisering

Branschföreningen Svensk Torv vill inlämna följande skriftliga synpunkter som Energimyndigheten efterfrågat till den 1 oktober 2017. Skrivelsen ska komplettera det underlag som Energimyndigheten utgår från när det gäller regeringsuppdraget att formulera strategier för energieffektivisering.

Vi anser att sektorn inhemsk energi/energi måste vara en av de sektorer som Energimyndigheten

utgår från. Att inte ta med de inhemska energikällor som Sverige har som torv, skog och

vattenkraft samt andra kompletterande energikällor, blir inte trovärdigt eller ändamålsenligt.

Avgränsningen bör göras vid de energikällor som klimatavtalet säger att Sverige, EU och övriga

världen ska minska, nämligen de fossila bränslena kol, olja och naturgas. De energislag som, i

likhet med torv, har elcertifikat bör självklart ingå i denna sektors grupp.

Energimyndigheten bör även klargöra var kärnkraften står i denna fråga och formulera vilka

energislag som ska ingå i sektorn inhemsk energi/energi och vilka skälen är för denna avgränsning.

I detta sammanhang vill vi föra fram att de tre energislagen skog torv och vattenkraft bör ha en

särställning. Dessa bör behandlas i ett vidare perspektiv än övriga då viktiga frågor som Sveriges

förmåga att tillhandahålla energi ur ett säkerhetspolitiskt läge måste vara god, security of supply.

Andra aspekter som kommer in är sysselsättning i glesbygd, levande landsbygd och miljöaspekter.

Dessa ämnen rör sektorn i ett vidare perspektiv, men påverkar även andra sektorer såsom

transporter, hållbara städer och byggande.

När det gäller kopplingar till andra sektorer samt hur möjligheten till energieffektivisering påverkas

av andra sektorer är det för Svensk Torv angeläget att bioenergi och torv kopplas ihop och att

möjligheterna att effektivisera energin som finns i kraftvärmeverken beskrivs och undersöks. Det

finns en hel del forskning som visar att torv som sameldas med skogsbränslen och andra

biobränslen, exempelvis åkerbränslen, ger bättre förbränning, och därmed effektivare energi.

Kraftvärmeverken bör hamna i en särskild underavdelning där energieffektiviseringen undersöks

närmare. Vad betyder det att kol, olja och svavel importeras trots att Sverige har torv som skulle

kunna ersätta behovet av spetsbränsle och underhållsbränsle? Vad innebär det att torv väljs bort till

förmån för svavelgranulat, som importeras och utvinns i gruvor i Polen och importeras till Sverige?

Om svavel betraktas som ett additiv, varför betraktas inte torv som ett additiv när torvinblandning

med biobränslen ger högre effekt och bättre pannkemi än svavelinblandning?

Svensk Torv anser att sektorn inhemsk energi/energi ska få strategier. Torv har gynnsamma

effekter både för klimatet och när det gäller sameldningsfördelar, minskat importberoende av

svavel, kol och olja. Torv har ett högre energiinnehåll än biobränslen, vilket ger effektivare el och

värme.

I regeringsuppdraget står att Energimyndigheten ska ta hänsyn till bland annat Länsstyrelsernas

uppdrag med att främja, samordna och leda det regionala arbetet avseende energiomställning och

minskad klimatpåverkan. Detta är väsentligt för torv som kräver tillstånd enligt Miljöbalken och

för en rättvis prövning av ansökningar av torvtäkter som även måste ses ur ett security of supplyperspektiv.

Energimyndigheten ska även beakta utformningen av EU:s utsläppshandelssystem efter 2020, som

förhandlas parallellt med uppdragets genomförande. Det är helt avgörande för energitorvens

överlevnad att EU:s syn på torv modifieras. Vi har länge arbetat för att man måste skilja på orörd

och dränerad torv. Det är den dränerade torven som läcker växthusgaser. Med ett

livscykelperspektiv och energieffektiviseringsperspektiv är de dränerade torvmarkerna en tillgång

för Sverige som måste åtgärdas ur klimatsynpunkt och försvaras som den stora energikälla den är

och som nu håller på att försvinna av sig själv.

I regeringsuppdraget nämns också samordnaren för ett fossilfritt Sverige och även när det gäller

denna fråga vill Svensk Torv framföra vikten av att energitorv får vara en del av detta arbete. Vi

har ny forskning som visar att torv kan bli ett biodrivmedel av stor betydelse och detta framhåller

även projektledaren för Svebios Biodriv, Tomas Ekbom, i sitt arbete.

Branschföreningen Svensk Torv vill gärna medverka genom att bidra med forskning som beskriver

de sameldningsfördelar som finns tillsammans med trädbränsle och hur torv kan motverka en

import av gruvsvavel. Vi bifogar med denna skrivelse forskningsrapporter från TorvForsk och

Luleå Tekniska Högskola, samtliga med professor Marcus Öhman som författare. Han är en av

Sveriges främsta experter på energieffektivisering av torv och trädbränslen och kan bidra med

betydelsefull forskning på området. Vi önskar att Energimyndigheten beaktar dessa forskningsrön i

sitt arbete.

Sammanfattningsvis vill Branschföreningen Svensk Torv med sina 58 medlemsföretag framföra en

förhoppning att ovanstående synpunkter beaktas i arbetet med sektorsstrategier för

energieffektivisering. Användningen av energitorv har den senaste tiden minskat kraftigt, trots

riksdagens stöd i form av elcertifikat. Av tidigare 26 kraftvärmeverk som använder torv är det nu

21 anläggningar som gör det och flera kommunala kraftvärmeverk har beslutat om en långsam

utfasning.

Om Energimyndigheten, regering och riksdag inte vill se att en av Sveriges tre inhemska

energiråvaror försvinner till förmån för gruvsvavel och spetsbränslena kol och olja krävs krafttag.

Vi vill vara aktiva i detta arbete och står till förfogande med forskning, fakta, information, statistik

och kompetens. De rapporter vi hänvisar till finns att ladda ned på vår hemsida under fliken

Fakta/Rapporter

Vi anser att det är mycket viktigt att Svensk Torv får vara delaktig i det kommande arbetet med

sektorsstrategier för energieffektivisering och vill även passa på att nämna synergieffekterna torv

har för andra sektorer såsom byggande, där torv som isoleringsmaterial är något som efterfrågas.

Dessutom innebär en användning av torv att läckage av växthusgaser från redan dränerade

torvmarker minskar.

Johanneshov 2017-09-29

Claes Rülcker

VD, Branschföreningen Svensk Torv

Ladda ner Svensk Torvs skrivelse som pdf här >>

Läs mer om regeringsuppdraget till Energimyndigheten här >>

  

             Stiftelsen Svensk Torvforskning | Swedish Peat Producers Association

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation